Cách xác thực các chuỗi bằng Boolean trong Python

Boolean là một khái niệm quan trọng trong lập trình. Trong bài viết này, hãy cùng Download.vn tìm hiểu nhé Cách sử dụng Boolean để xử lý chuỗi trong Python Vui lòng!

Cách sử dụng Python

Python

Một chuỗi trong Python là một chuỗi các ký tự. Bạn có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau trên chuỗi bằng cách sử dụng một tập hợp các phương pháp có sẵn. Các kiểu boolean của chuỗi là một tập hợp con của các phương thức đó, được sử dụng để kiểm tra xem chuỗi đã cho có tuân thủ các quy tắc hay không.

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cách sử dụng một số phương thức Boolean trong Python 3 để xử lý các chuỗi hiệu quả hơn.

Cách kiểm tra một chuỗi chỉ chứa các ký tự chữ và số

Bạn có thể kiểm tra xem chuỗi đã cho chỉ chứa các ký tự chữ và số hay không bằng cách sử dụng phương thức isalnum ().

Phương thức này trả về Đúng vậy nếu tất cả các ký tự là số và chữ cái, bao gồm (AZ), (az) và (0-9). Nếu bất kỳ ký tự nào trong chuỗi không phải là ký tự trên, phương thức này trả về Sai.

>>> Xem thêm :  Cách gõ bàn phím 10 ngón nhanh nhất - Cách đánh máy tính

Ví dụ:

str1 = "WelcomeToMUO"
# This method will return "True" as all the characters are alphanumeric
checkstr1 = str1.isalnum()
print(checkstr1)
str2 = "Welcome To MUO"
# This method will return "False" as the string have 2 whitespaces which are not alphanumeric
checkstr2 = str2.isalnum()
print(checkstr2)
str3 = "#WelcomeToMUO"
# This method will return "False" as the string have a special character "https://download.vn/#" which is not alphanumeric
checkstr3 = str3.isalnum()
print(checkstr3)
str4 = "274962472"
# This method will return "True" as all the characters are alphanumeric
checkstr4 = str4.isalnum()
print(checkstr4)
str5 = "Welcome2MUO"
# This method will return "True" as all the characters are alphanumeric
checkstr5 = str5.isalnum()
print(checkstr5)

Kết quả:

True
False
False
True
True

Cách kiểm tra mỗi chuỗi chỉ chứa các ký tự chữ

Bạn có thể kiểm tra xem một chuỗi đã cho chỉ chứa các chữ cái bằng cách sử dụng. phương pháp isalpha (). Phương thức này trả về True nếu tất cả các ký tự đều là chữ cái từ AZ và az. Nếu có bất kỳ ký tự nào trong chuỗi không phải là ký tự, phương thức này trả về Sai.

Ví dụ:

str1 = "WelcomeToMUO"
# This method will return "True" as all the characters are alphabetic
checkstr1 = str1.isalpha()
print(checkstr1)
str2 = "Welcome To MUO"
# This method will return "False" as the string have 2 whitespaces which are not alphabetic
checkstr2 = str2.isalpha()
print(checkstr2)
str3 = "#WelcomeToMUO"
# This method will return "False" as the string have a special character "https://download.vn/#" which is not alphabetic
checkstr3 = str3.isalpha()
print(checkstr3)
str4 = "274962472"
# This method will return "False" as all the characters are not alphabetic
checkstr4 = str4.isalpha()
print(checkstr4)
str5 = "Welcome2MUO"
# This method will return "False" as the string has a digit "2" which is not alphabetic
checkstr5 = str5.isalpha()
print(checkstr5)

Kết quả:

True
False
False
False
False

Cách kiểm tra xem tất cả các ký tự trong một chuỗi là số thập phân, chữ số hay số

Bạn có thể kiểm tra xem chuỗi đã cho chỉ bao gồm các ký tự thập phân, số hoặc chữ số bằng cách sử dụng các phương thức isdecimal (), isdigit () và isnumeric () tương ứng. Cả 3 phương pháp này đều tương tự nhau nhưng chúng có những điểm khác biệt chính sau:

  • isdecimal (): Các ký tự thập phân có thể được sử dụng để tạo thành các số trong cơ số 10, ví dụ: U + 0660, ARABIC-INDIC DIGIT ZERO. Về mặt hình thức, một ký tự thập phân là một ký tự trong Danh mục Chung Unicode “Nd”.
  • isdigit (): Các chữ số bao gồm các ký tự thập phân và cần xử lý đặc biệt, chẳng hạn như các chỉ số phụ về khả năng tương thích. Điều này bao gồm các chữ số không thể được sử dụng để tạo thành số trong cơ số 10, chẳng hạn như số Kharosthi. Về mặt hình thức, một chữ số là một ký tự có giá trị thuộc tính Numeric_Type = Digit hoặc Numeric_Type = Decimal.
  • isnumeric (): Các ký tự số bao gồm các ký tự chữ và số và tất cả các ký tự có thuộc tính giá trị số Unicode, ví dụ: U + 2155, VULGAR FRACTION ONE FIFTH. Về mặt hình thức, các ký tự số là những ký tự có giá trị thuộc tính Numeric_Type = Digit, Numeric_Type = Decimal, hoặc Numeric_Type = Numeric.
>>> Xem thêm :  Hướng dẫn cách chuyển dữ liệu giữa iPhone và Android đơn giản

Theo định nghĩa, mối quan hệ giữa ba phương pháp này có thể được trình bày như sau:

isdecimal() ⊆ isdigit() ⊆ isnumeric()

Điều đó có nghĩa là, nếu một chuỗi là số thập phân thì nó cũng có thể là số và chữ số.

Ví dụ:

# Digits
str1 = "8734947"
print("str1:")
print("str1.isdecimal() : ",str1.isdecimal())
print("str1.isdigit() : ",str1.isdigit())
print("str1.isnumeric() : ",str1.isnumeric())
# Fractional Value
str2 = "½"
print("str2:")
print("str2.isdecimal() : ",str2.isdecimal())
print("str2.isdigit() : ",str2.isdigit())
print("str2.isnumeric() : ",str2.isnumeric())
# Superscript Values
str3 = "⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹"
print("str3:")
print("str3.isdecimal() : ",str3.isdecimal())
print("str3.isdigit() : ",str3.isdigit())
print("str3.isnumeric() : ",str3.isnumeric())

Kết quả:

str1:
str1.isdecimal() : True
str1.isdigit() : True
str1.isnumeric() : True
str2:
str2.isdecimal() : False
str2.isdigit() : False
str2.isnumeric() : True
str3:
str3.isdecimal() : False
str3.isdigit() : True
str3.isnumeric() : True

Cách kiểm tra xem một chuỗi có phải là số nhận dạng hợp lệ hay không

Bạn có thể kiểm tra xem chuỗi đã cho có phải là số nhận dạng hợp lệ hay không bằng cách sử dụng phương thức isidentifier (). Phương thức này trả về Đúng vậy nếu chuỗi là một định danh hợp lệ. Nếu không nó sẽ trở lại Sai.

Mỗi chuỗi được coi là một mã định danh hợp lệ nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

  • Nó chỉ chứa các ký tự chữ và số hoặc dấu gạch dưới.
  • Nó không bắt đầu bằng ký tự số.
  • Nó không chứa khoảng trắng.

Ví dụ:

str1 = "var1"
# This method will return "True" as the given string is a valid identifier
checkstr1 = str1.isidentifier()
print(checkstr1)
str2 = "var 1"
# This method will return "False" as the string contains a whitespace
checkstr2 = str2.isidentifier()
print(checkstr2)
str3 = "var1#"
# This method will return "False" as the string have a special character "https://download.vn/#"
checkstr3 = str3.isidentifier()
print(checkstr3)
str4 = "_var1_"
# This method will return "True" as the given string is a valid identifier
checkstr4 = str4.isidentifier()
print(checkstr4)
str5 = "1var"
# This method will return "False" as the string starts with a digit "1"
checkstr5 = str5.isidentifier()
print(checkstr5)

Kết quả:

True
False
False
True
False

Chuỗi cực kỳ hữu ích trong việc truyền tải thông tin từ chương trình đến người dùng. Sử dụng xác thực boolean Đây không phải là cách duy nhất để xử lý các chuỗi Python, nhưng nó cực kỳ hiệu quả và dễ sử dụng cho người mới bắt đầu.

>>> Xem thêm :  Hướng dẫn tạo trang bìa đẹp trên Microsoft Word